San Lorenzo Kits 2018/2019 Dream League Soccer

San Lorenzo Kits 2018/2019 Dream League Soccer

San Lorenzo Logo:

URL: https://i.imgur.com/t5KiObD.png

San Lorenzo Logo

San Lorenzo Home Kit:

URL: https://i.imgur.com/hYrQ5yd.png

San Lorenzo Kits 2018/2019 Dream League Soccer

 

White Shorts Addition:

URL: https://i.imgur.com/6xnn1dI.png

White Shorts Addition 2019

 

San Lorenzo Away Kit:

URL: https://i.imgur.com/iGzGO3v.png

San Lorenzo Away Kit 2019

 

White Shorts Addition:

URL: https://i.imgur.com/DEG6DLR.png

White Shorts Addition 2019

 

San Lorenzo Goalkeeper Home Kit:

URL: https://i.imgur.com/DIcpFGr.png

San Lorenzo Goalkeeper Home Kit 2019

 

San Lorenzo Goalkeeper Away Kit:

URL: https://i.imgur.com/38JPNTy.png

San Lorenzo Goalkeeper Away Kit 2019

 

 

TECHI APK WORLD